ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Học phí theo Khóa học 3 tháng. Phân biệt lớp Cá nhân và tập thể

PIANO & KEYBOARD

1. TOYO Piano Garden :

 Lớp Piano ,Keyboard mầm non 4 - 6 tuổi , Lớp học 4-6 Hs.

 Phụ huynh có thể tham gia lớp học ( ngồi kèm bé)

Gồm các trình độ :

- Mầm non 1: 2 Khóa học

- Mầm non 2: 2 Khóa học

- Mầm non 3: 2 Khóa học

- Mầm non 4 : 2 Khóa học

2.Piano Chuyên ngành:

8 Grade , mỗi Grade 2 Khóa học

3.Keyboard Chuyên ngành:

8 Grade , mỗi Grade 2 Khóa học

4.Piano,Keyboard accompaniment (Đệm Ca khúc):

HS có trình độ theo tiêu chuẩn đầu vào

2 Grade , mỗi Grade 2 Khóa học

5. Piano,Keyboard Pop Ensemble : Chuyên đề Nhạc nhẹ và Ban nhạc :

HS có trình độ theo tiêu chuẩn đầu vào

4 Grade , mỗi Grade 2 Khóa học

GUITAR : Pop & Clasical

6. Guitar Căn bản1,2,3,4 : 

4 Grade , mỗi Grade 2 Khóa học

 7.Guitar Đệm ca khúc :

HS có trình độ theo tiêu chuẩn đầu vào

 2 Grade , mỗi Grade 2 Khóa học

 8.  Guitar ensemble (Ban nhạc): Chuyên đề Nhạc nhẹ và Ban nhạc

HS có trình độ theo tiêu chuẩn đầu vào

4 Grade , mỗi Grade 2 Khóa học

VOCAL (Thanh Nhạc) : Thiếu Nhi và Người lớn

4 Grade , mỗi Grade 2 Khóa học

VIOLON

8 Grade , mỗi Grade 2 Khóa học

DRUMMER

4 Grade , mỗi Grade 2 Khóa học

Lọc tìm kiếm

So sánh sản phẩm (0)