Drum


Về kiến thức:
Kiến thức tổng quát về âm nhạc phổ thông đương đại, nhạc lý cơ bản. Kiến thức tổng quan trống jazz, về âm thanh va thiết bị âm thanh điện tử. Kiến thức tổng quát về các phong cách va hình thức trong âm nhạc phổ thông đương đại. 

Về kỹ năng:
Kỹ năng sử dụng Trống jazz, Trống điện tử và các thiết bị liên quan, hoàn thiện kỹ năng căn bản các kỹ thuật trong nghệ thuật biểu diễn trống jazz.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỐNG (DRUM)
Đào tạo : theo phong cách đương đại (CPM Drum)
Trình độ đào tạo : Vỡ lòng , Căn bản đến nâng cao 
Đối tượng tuyển sinh: từ 7 tuổi trở lên
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ cho từng cấp                                                      
Gồm nhiều khóa học cho từng Cấp lớp , Mỗi khóa học 3 tháng .

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 

-      Về kiến thức :

*Kiến thức tổng quát về âm nhạc phổ thông đương đại

*Nhạc lý cơ bản

*Kiến thức tổng quát về Trống jazz

*Kiến thức cơ bản về âm thanh và thiết bị âm thanh điện tử

*Kiến thức cơ bản về cấu tạo tổng quát và cách sử dụng Trống điện tử

*Kiến thức tổng quát về các phong cách và hình thức trong âm nhạc phổ thông đương đại

-      Về kỹ năng :

*Kỹ năng sử dụng Trống jazz, Trống điện tử và các thiết bị liên quan

*Hoàn thiện kỹ năng căn bản các kỹ thuật trong nghệ thuật biểu diễn Trống jazz

*Kỹ năng nghe nhạc và đọc nhạc

*Kỹ năng sử dụng Trống jazz theo phong cách âm nhạc phổ thông đương đại