Guitar Pop & Classic

4 tuổi trở lên
Về kiến thức:
Kiến thức tổng quát về âm nhạc phổ thông đương đại
Nhạc lý cơ bản, tổng quan về đàn guitar Acoustic, về âm thanh và thiết bị âm thanh điện tử, về cấu tạo tổng quát và cách sử dụng đàn guitar điện tử. Kiến thức tổng quan về các phong cách và hình thức âm nhạc trong âm nhạc phổ thông đương đại.

Về kỹ năng:
Kỹ năng sử dụng đàn guitar điện tử và các thiết bị liên quan, hoàn thiện kỹ năng cơ bản các kỹ thuật ngón trong nghệ thuật đàn guitar, nghe nhạc va đọc nhạc, trình tấu tiến đàn guitar theo phong cách âm nhạc phổ thông đương đại.

Guitar theo phong cách đương đại (Guitar Popular Music Seminar)

Đối tượng : từ 7 tuổi trở lên

Gồm các hệ đào tạo và chương trình học phù hợp cho từng lứa tuổi

Gồm nhiều khóa học cho từng Cấp lớp , Mỗi khóa học 3 tháng .
Trình độ đào tạo : Vỡ lòng , Căn bản đến nâng cao 
Đối tượng tuyển sinh: từ 7 tuổi trở lên
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ cho từng cấp                                                      
Gồm nhiều khóa học cho từng Cấp lớp , Mỗi khóa học 3 tháng .

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
-      Về kiến thức :

  • Kiến thức tổng quát về âm nhạc phổ thông đương đại
  • Nhạc lý cơ bản
  • Kiến thức tổng quát về đàn guitar Acoustic
  • Kiến thức cơ bản về âm thanh và thiết bị âm thanh điện tử
  • Kiến thức cơ bản về cấu tạo tổng quát và cách sử dụng đàn guitar điện tử
  • Kiến thức tổng quát về các phong cách và hình thức âm nhạc trong âm nhạc phổ thông đương đại

-      Về kỹ năng :

Kỹ năng sử dụng đàn guitar điện tử và các thiết bị liên quan

  • Hoàn thiện kỹ năng căn bản các kỹ thuật ngón trong nghệ thuật đàn guitar
  • Kỹ năng nghe nhạc và đọc nhạc
  • Kỹ năng trình tấu trên đàn guitar  theo phong cách âm nhạc phổ thông đương đại